Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

ilkeler ve hedefler

Denetim faaliyetlerinde risk odaklı yaklaşım benimsenerek, iç denetim yoluyla Başkanlığımızın maruz kalabileceği risklerin tespiti, sürekli ölçülmesi ve değerlendirilmesi, faaliyetlerin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, bilgilerin güvenilirliğini, doğruluğunu ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanmasına yardımcı olmak, faaliyetlere değer katmak ve geliştirmek amaçlanmaktadır.


Bu itibarla, söz konusu denetim planı ile toplumun din konusunda aydınlatılmasında ve bu hizmetleri sunacakların eğitimi ile Başkanlığın diğer faaliyetlerinde rehberlik ve danışmanlık yapılması, yönetime önerilerde bulunulması, iç kontrol sisteminin etkinleştirilmesi, muhtemel risklerin asgariye indirilmesi ve yönetime makul güvence verilmesi hedeflenmiştir.